Amber Fintech tuyển dụng vị trí Nhân viên dịch vụ khách hàng, nhắc phí qua điện thoại