Thị trường cho vay Việt Nam với nhiều thương vụ M&A sôi động cuối 2023 đầu 2024