Chuyên gia gợi ý giải pháp giảm thiểu bùng nợ cho vay tiêu dùng