CHÁY HẾT MÌNH, CHẠY HẾT SỨC VỚI GIẢI CHẠY VEGA 2023